ALCAR POLSKA - Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży towarów ALCAR POLSKA Sp. z o.o.

I. Definicje.
Użyte w niniejszych „Warunkach sprzedaży towarów ALCAR POLSKA Sp. z o.o.” określenia oznaczają:
1) „Warunki sprzedaży” – niniejsze „Warunki sprzedaży towarów ALCAR POLSKA Sp. z o.o.”,
2) „Spółka" – ALCAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirowej 18 w Wilczej Górze, 05-506 Lesznowola
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000069497,
3) „Klient” – przedsiębiorcę nabywającego towary,
4) „towary” - artykuły lub rzeczy dostarczane przez Spółkę zgodnie z zamówieniem.

II. Postanowienia ogólne.
1. Warunki sprzedaży dotyczą wszystkich umów zawartych między Spółką a Klientem.
2. Żadne warunki zawarte w dowolnym przyjęciu zamówienia otrzymanego od Klienta (czy są one sprzeczne z
Warunkami sprzedaży czy nie) nie mają zastosowania jeśli nie zostały w sposób wyraźny uzgodnione na piśmie przez Spółkę.
3. Żaden przedstawiciel ani agent Spółki nie jest uprawniony do uzgadniania żadnych warunków, dokonywania oświadczeń niezgodnych z dowolnym postanowieniem Warunków sprzedaży ani do zawierania żadnych umów za wyjątkiem umów na ich podstawie. Dowolny taki warunek, oświadczenie lub umowa będzie wiążący dla Spółki jedynie jeśli będzie sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora Spółki.

III. Zamówienie.
1. Podstawą sprzedaży towarów jest zamówienie Klienta, złożone poprzez stronę internetową Spółki (webshop) lub w inny pisemny sposób (faks, email).
2. Zamówienie powinno zawierać:
1) nazwę firmy, dokładny adres,
2) rodzaj zamawianego asortymentu towaru z powołaniem się na numer katalogowy; określony w katalogach felg stalowych i aluminiowych, wydawanych corocznie przez Spółkę,
3) ilość zamawianego towaru,
4) sposób odbioru towaru (za pośrednictwem przewoźnika lub transport własny),
5) miejsce dostawy towaru,
6) numer identyfikacji podatkowej NIP,
7) podpis i pieczęć osoby upoważnionej do złożenia zamówienia oraz pieczęć firmową.
W przypadku pierwszego zamówienia Klient dołącza dokumenty rejestracyjne firmy, w tym decyzję w sprawie nadania NIP oraz wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru
W przypadku odbioru towaru transportem własnym należy uprzednio dostarczyć Spółce upoważnienie, wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta, zawierające imiona, nazwiska i numery dokumentów tożsamości osób upoważnionych do odbioru towaru w imieniu Klienta.
3. Spółka ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zabezpieczenia jego płatności przez Klienta lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru.
4. Klient, któremu Spółka przekaże Login oraz Hasło, może składać zamówienia w formie elektronicznej, w ramach prowadzonego przez Spółkę systemu sprawdzania dostępności i składania zamówień webshop na stronie internetowej, zgodnie z „Instrukcją użytkownika ALCAR webshop”, znajdującą się na tej stronie. Klient nie jest uprawniony do udostępniania otrzymanego Loginu i Hasła osobom trzecim, jak również innych danych mogących pozwolić na dostęp do konta Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za użycie Loginu i Hasła bez lub za zgodą Klienta. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę o jakimkolwiek użyciu jego Loginu lub Hasła przez nieupoważnione osoby. Spółka zastrzega sobie prawo do zachowania numerów IP, z których następują logowania.
5. Zamówienia złożone w trybie określonym w pkt 4 nie wymagają potwierdzenia przez Spółkę i są traktowane równorzędnie jak zamówienie w formie pisemnej. Za tak złożone zamówienie odpowiada Klient.
6. W przypadku zamówień oczekujących (backorderów), Klient jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Spółki o anulowaniu zamówienia, w przeciwnym razie Spółka dostarczy zamówiony towar bez możliwości zwrotu.

IV. Ceny.
1. Wszystkie podawane ceny nie zawierają opłat za transport i ubezpieczenie chyba, że w chwili zamawiania podana zostanie inna informacja.
2. Oferty ustne są ważne jedynie do końca dnia roboczego, w którym są podawane.
3. Spółka ma prawo podnieść cenę umowną o taką kwotę, którą uzna za uzasadnioną, jeśli:
1) na wyraźne żądanie Klienta przeprowadzana jest dowolna zmiana specyfikacji projektowej lub używanych materiałów,
2) nastąpi wzrost cen, po których Spółka pozyskuje towary, części lub materiały uznane za konieczne lub wskazane.

V. Dostawa.
1. Jeśli zamówienie zostaje złożone do godziny 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku (dni robocze), dostawa realizowane jest na terenie Polski w ciągu dwóch następnych dni roboczych. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę, święta i inne dni ustalone przez Spółkę jako dni wolne od pracy dla jego pracowników traktowane są jako złożone najbliższego dnia roboczego. Powyższe nie dotyczy zamówień oczekujących (backorderów).
2. Wszelkie podawane terminy dostawy, w tym powyższe terminy dostawy są wyłącznie przewidywanymi terminami dostawy, a Spółka nie gwarantuje takich terminów. Jednakże Spółka dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby towary były gotowe do wysyłki w przewidywanym terminie.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawa jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn od niej niezależnych. Jeśli przeszkoda jest tylko czasowa, realizacja umowy opóźniona jest tylko o czas trwania przeszkody. Jeśli okres ten przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała spełnienie świadczenia częściami, odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
4. Spółka w żadnych okolicznościach nie jest odpowiedzialna za dowolne straty ekonomiczne lub inne straty, szkody lub koszty pośrednie lub wynikowe poniesione przez Klienta z powodu niedostarczenia towaru przez Spółkę do przewidywanej daty.
5. Towar odbierany jest za pośrednictwem przewoźnika lub transportem własnym z magazynu centralnego przy ul. Żwirowej 18 w Wilczej Górze, 05-506 Lesznowola , chyba że strony umówią się inaczej. Koszt wysyłki ponosi Klient.
6. Jeśli ilość zakupionych felg stalowych wynosi 8 i więcej, a w przypadku felg aluminiowych 4 i więcej, koszt wysyłki na terenie Polski ponosi Spółka.
7. W przypadku, gdy towar jest wysyłany Klientowi za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Klienta korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w chwili wydania przez przewoźnika towaru Klientowi. Jeżeli w chwili odbioru towaru od przewoźnika Klient stwierdzi różnicę między rodzajem i ilością towaru dostarczonego, a rodzajem i ilością towaru określonego w dokumentach przewozowych, uszkodzenie towaru lub opóźnienie w dostawie, zobowiązany jest on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do dokumentów przewozowych. Nie wpisanie zastrzeżeń w dokumentach przewozowych jest jednoznaczne z brakiem jakichkolwiek uwag.
W przypadku wpisania zastrzeżeń Klient jest zobowiązany niezwłocznie przesłać kopię listę przewozowego Spółce faksem lub mailem. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.
8. W przypadku, gdy Klient odbiera towar własnym transportem, przejście na Klienta korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania mu towaru z magazynu Spółki.

VI. Warunki płatności.
1. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury. Termin i sposób płatności są określone na fakturze. Za datę zapłaty w formie przelewu przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
2. W przypadku opóźnienia płatności Klient zobowiązany jest do zapłacenia odsetek w wysokości ustawowej od zaległej kwoty. Równocześnie Klient zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem należności, w tym ponaglenia, inkasa i reprezentacji prawnej.
3. Niedokonanie przez Klienta całej lub częściowej płatności w dacie płatności zgodnie z punktem 1 jest uznane za podstawowe naruszenie umowy i uprawnia Spółkę do zakończenia umowy, której dotyczy płatność. Spółka zachowuje takie prawo do momentu zapłaty pełnej takiej płatności. Niedokonanie zapłaty całości, części lub dowolnej raty we wspomnianej dacie płatności stanowi podstawowe naruszenie całej umowy.
4. W żadnych okolicznościach Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Spółki w przypadku zaistnienia sporu na podstawie umowy.
5. Spółka nie będzie dostarczać towarów na zasadzie komisu.

VII. Warunki gwarancyjne.
1. Spółka udziela gwarancji:
1) na felgi aluminiowe – na okres 36 miesięcy licząc od daty zakupu przez Klienta, z wyjątkiem felg chromowanych, które objęte są gwarancją przez 24 miesiące,
2) na felgi stalowe – na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu przez Klienta
2. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem w chwili jego odbioru. W przypadku braku takiej zgodności Klient ma prawo skierować do Spółki pisemną reklamację wskazującą wszelkie braki, wady lub inne niezgodności towaru z umową:
1) w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, to jest wady możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin,
2) w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady, jeśli towar ma wady ukryte, to jest wady niemożliwe do stwierdzenia poprzez oględziny towaru.
3. W przypadku uznania reklamacji, Spółka może według własnego wyboru wymienić reklamowany towar na wolny od wad lub wady te usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad lub usunięcie wad odbywa się w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych dostawców Spółki i innych ciążących na nim zobowiązań. Strony mogą także uzgodnić udzielenie odpowiedniego rabatu od ceny. Jeśli Spółka nie jest w stanie lub nie chce z powodu uzasadnionych kosztów lub innych uzasadnionych przyczyn wymienić lub zapewnić zgodności z przeznaczeniem dowolnych towarów lub części, może w to miejsce odkupić od Klienta towary po aktualnej wówczas cenie nowych towarów.
4. Powyższa gwarancja nie ma zastosowania jeśli:
1) Spółka nie otrzyma pisemnego powiadomienia o wadach przekazanego towaru w terminie określonym w pkt 2,
2) wada jest spowodowana w całości lub w znacznym stopniu lub nasiliła się pod wpływem normalnego użytkowania, przeciążenia, nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania odpowiedniej konserwacji lub jej niewłaściwego wykonania,
3) Klient nie przedstawi ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanego towaru,
4) na żądanie Spółki towar nie jest zwrócony w dobrym stanie higienicznym, bez uszkodzeń mechanicznych, w oryginalnych opakowaniach,
5) jeśli Klient jest winien naruszenia warunków umowy zgodnie z którymi dostarczono towary.
5. Wszystkie towary lub części wymieniane przez Spółkę stają się własnością Spółki.
6. Jeśli Spółka tego zażąda wszelkie towary, co do których składana jest reklamacja muszą być zwrócone Spółce opłaconym transportem. W przypadku, gdy roszczenie jest przyjęte przez Spółkę lub zasądzone na rzecz Klienta, koszty transportu zostaną zwrócone Klientowi. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w dobrym stanie higienicznym, bez uszkodzeń mechanicznych, w oryginalnych opakowaniach.
7. W każdym jednak przypadku, bez względu na jej przyczynę, jeśli reklamacja złożona przez Klienta i dotycząca części lub całości towaru nie zostanie pisemnie uwzględniona przez Spółkę, Klient nie ma prawa wstrzymywania płatności faktur Spółki, bez względu na to, czy dotyczą one sporu czy nie.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z ich przeznaczeniem wykorzystywania zakupionych towarów. W przypadku zakupionych felg stalowych i aluminiowych Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków ich wykorzystania zawartych odpowiednio w „Katalogu felg stalowych-tabele zastosowań według marki samochodu oraz sugerowane rozmiary opon” i „Katalogu felg aluminiowych-tabele zastosowań według marki samochodu oraz sugerowane rozmiary opon”. Klient ma także obowiązek zapoznać z tymi warunkami użytkownika.
9. Spółka nie będzie odpowiadać wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w towarze oraz nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami towaru, inne niż rzeczywiście poniesione.

VIII. Zwolnienie z odpowiedzialności ze strony Klienta.
Spółka nie będzie odpowiedzialna, a Klient chroni i zwalnia Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub strat, odszkodowań lub bezpośredniej lub pośredniej szkody na osobie lub majątku spowodowanej lub wynikającej z zaniedbania lub naruszenia umowy lub nieprawidłowego użytkowania przez Klienta lub po stronie Klienta, a niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności zostaje rozszerzone na wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Spółkę.

IX. Anulowanie.
1. Anulowanie zamówienia w normalnych warunkach nie będzie przyjmowane przez Spółkę. Jednakże Spółka może według własnego uznania zgodzić się na anulowanie pod warunkiem, że wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Spółkę do momentu anulowania oraz wszystkie utraty zysków i inne straty lub szkody wynikające dla Spółki z powodu takiego anulowania zostaną niezwłocznie zwrócone przez Klienta.
2. Spółka ma prawo do niezwłocznego anulowania i wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie po zaistnieniu dowolnego z następujących zdarzeń:
1) jeśli Klient dokona dowolnego aktu upadłości lub załatwia sprawę polubownie lub zawiera układ z wierzycielami lub jeśli na towary Klienta została wszczęta egzekucja lub zajęcie sądowe;
2) jeśli Klient będący spółką zostanie rozwiązany obowiązkowo lub z własnej woli lub na jego aktywach ustanowiony zostanie syndyk masy upadłościowej;
3) jeśli Klient dopuści się naruszenia warunków umowy.
W chwili takiego wypowiedzenia Spółka ma prawo otrzymać i uzyskać zapłatę ceny wszystkich towarów dostarczonych lub zaoferowanych oraz wszystkich kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z umową przed datą anulowania, a Klient przejmie i zapłaci według bieżącej ceny za takie towary, jakie zostały przydzielone do umowy przez Spółkę.

X. Postanowienia dotyczące zachowania prawa własności.
1. Własność towarów przechodzi na Klienta dopiero po otrzymaniu przez Spółkę pełnej wartości (w gotówce lub rozliczeniu) wszystkich sum należnych w odniesieniu do:
1) towarów; oraz
2) wszystkich innych sum, które są lub staną się wymagalne na rzecz Spółki od Klienta z dowolnego tytułu.
2. Do momentu przejścia własności towarów na Klienta, Klient ma obowiązek:
1) posiadać towary na zasadzie powierniczej u depozytariusza Spółki;
2) magazynować towary (bez kosztów dla Spółki) oddzielnie od wszystkich innych towarów Spółki lub dowolnej innej strony trzeciej w taki sposób, aby istniała możliwość łatwej ich identyfikacji jako własności Spółki;
3) nie niszczyć, nie zamazywać ani nie przysłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych lub opakowań towarów lub znaków i opakowań odnoszących się do towarów;
4) utrzymywać towary w nienaruszonym stanie, ubezpieczone na pełną ich cenę od wszelkich ryzyk. Na życzenie Klient przedstawi Spółce polisę ubezpieczeniową;

3. Klient może odsprzedać towary zanim ich własność przejdzie na niego wyłącznie w następujących okolicznościach:
1) dowolna sprzedaż jest wykonywana w ramach prowadzenia normalnej działalności Klienta według pełnej wartości rynkowej; oraz
2) dowolna taka sprzedaż jest sprzedażą majątku Spółki w imieniu Klienta a Klient występuje jako główny dokonujący takiej sprzedaży.
4. Prawo Klienta do wejścia w posiadanie towarów wygasa niezwłocznie jeśli:
1) Klient otrzymał dotyczący go nakaz upadłości lub rozpoczyna postępowanie układowe lub polubowne ze swoimi wierzycielami, w inny sposób korzysta z dobrodziejstwa dowolnego aktu obowiązującego w danym momencie dotyczącego zwolnienia niewypłacalnego dłużnika (jako podmiotu posiadającego osobowość prawną) zwołuje spotkanie wierzycieli (czy to formalne czy nieformalne) lub poddaje się procedurze likwidacji (obowiązkowej lub z własnej woli), za wyjątkiem dobrowolnej likwidacji wypłacalnego podmiotu na potrzeby wyłącznie reorganizacji lub połączenia, lub wyznaczono dla jego przedsiębiorstwa lub jego części syndyka masy upadłości lub administratora, lub uchwalona zostaje uchwała lub przedstawiony wniosek do sądu w sprawie likwidacji Klienta lub wydania nakazu o postępowaniu o ustanowienie zarządu w odniesieniu do Klienta, lub rozpoczyna się dowolne postępowanie odnoszące się do niewypłacalności lub ewentualnej niewypłacalności Klienta: lub
2) Klient podlega egzekucji lub zezwala na egzekucję, prawną czy zwyczajową, którą objęty jest jego majątek lub gdy taka egzekucja jest wszczęta przeciwko niemu, lub gdy nie wykonuje dowolnych swoich obowiązków wynikających z umowy lub dowolnej innej umowy między Spółką a Klientem lub Klient zaprzestanie prowadzenia działalności; lub
3) Klient dokonuje zajęcia lub w dowolny inny sposób obciąża dowolne towary.
5. Spółka jest uprawniona do odzyskania płatności za towary nie ograniczając faktu, że własność dowolnych towarów nie przeszła ze Spółki.
6. Klient udziela Spółce, jej przedstawicielom i pracownikom nieodwołalnego zezwolenia na wejście do obiektu, w którym towary są lub mogą być składowane, w celu dokonania ich inspekcji lub, jeśli wygasło prawo Klienta do posiadania, w celu odzyskania ich.

XI. Zwrot Towarów.
1. W żadnym przypadku Klient nie może zwrócić towarów Spółce bez wcześniejszej zgody Spółki.
2. Towary zwracane Spółce z dowolnego powodu muszą być oryginalnie zapakowane, a Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie straty czy uszkodzenia w czasie ich przesyłania. W przypadku braku oryginalnych opakowań, Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami opakowania towaru.
3. Towary zwracane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub z powodu jego rezygnacji z umowy za zgodą Spółki, należy odesłać opłaconym transportem i będą one podlegać opłacie manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.
4. Do zwracanego towaru musi być dołączone ksero dowodu zakupu (faktura).

XII. Stosowane prawo i właściwość sądu.
Warunki sprzedaży i umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, a Spółka i Klient niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby

Ważne od 01.01.2018 r.